Jaarverslag 2018

JAARVERSLAG 2018.

logo

 WERKGROEP TOEGANKELIJKHEID OPSTERLAND 

Aan burgemeester en wethouders, gemeenteraad en gemeentebedrijf van de gemeente Opsterland, politieke partijen, besturen van Plaatselijke Belangen, werkgroepen Toegankelijkheid in Friesland, Stichting Timpaan Gorredijk, Stichting Partoer in Leeuwarden, de besturen van de Ouderenbonden en Bibliotheken in Opsterland en andere belangstellenden.

In dit verslag vindt u een overzicht van de werkzaamheden van de Werkgroep Toegankelijkheid Opsterland over het jaar 2018. Ook is de planning opgenomen voor het jaar 2019.

Voor vragen of suggesties kunt u ons bereiken via:

Werkgroep Toegankelijkheid Opsterland

secretaris Tjitske Zuidema

Feestlân 11, 8408 JK Lippenhuizen

Tel. 06-57032784

E-mail: secretariaat.wto@hotmail.com

website: www.wtopsterland.nl

facebook: werkgroep toegankelijkheid opsterland

 Met vriendelijke groet,

namens de Werkgroep Toegankelijkheid Opsterland,

Tjitske Zuidema, secretaris.


Voorwoord.

Zelfredzaamheid en een zelfstandige mobiliteit zijn belangrijke voorwaarden om aan het maatschappelijk verkeer te kunnen deelnemen. Daarvoor is het nodig dat de openbare buitenruimte en het ov bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar zijn. En ook de openbare gebouwen, zoals bijvoorbeeld winkels en horeca.

De Werkgroep Toegankelijkheid Opsterland is al vanaf 1996 bezig om iedereen bewust te maken van toegankelijkheid. En adviezen te geven over, soms met een simpele aanpassing, gewenste aanpassingen, aan gemeente, eigenaren en beheerders van openbare ruimte en gebouwen.

Begin 2016 hebben de Tweede en Eerste Kamer ingestemd met het VN-verdrag  voor de rechten van personen met een handicap. De ratificatie van dit verdrag schept verplichtingen voor Nederland. Overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties moeten nu gaan werken aan een toegankelijke en inclusieve samenleving, want de verdragsbepalingen zijn niet vrijblijvend. Op 1 januari 2017 is deze nieuwe wet in werking getreden.

“Teneinde personen met een handicap in staat te stellen zelfstandig te leven en volledig deel te nemen aan alle facetten van het leven, zijn passende maatregelen nodig om personen met een handicap op voet van gelijkheid met anderen de toegang te garanderen tot de fysieke omgeving, tot vervoer, informatie en communicatie, met inbegrip van informatie- en communicatietechnologieën en –systemen, en tot andere voorzieningen en diensten die openstaan voor, of verleend worden aan het publiek, in zowel stedelijke als landelijke gebieden. Deze maatregelen, die mede de identificatie en bestrijding van obstakels en barrières voor de toegankelijkheid omvatten, zijn onder andere van toepassing op: 

a. gebouwen, wegen, vervoer en andere voorzieningen in gebouwen en daarbuiten; 

b. informatie, communicatie en andere diensten, met inbegrip van elektronische diensten en nooddiensten”.

Eind 2018 zaten er acht personen (allemaal vrijwilligers) in het bestuur van de Werkgroep Toegankelijkheid Opsterland.

Daarnaast is er in bijna elk dorp een contactpersoon, die ook een bijdrage levert aan onze doelstelling.

Tot slot wil ik de bestuursleden, contactpersonen en anderen bedanken voor hun inzet, ondersteuning en bijdrage om een toegankelijker Opsterland voor iedereen, met name voor mensen met een fysieke beperking en ouderen proberen te realiseren. Ik reken ook in 2019 weer op uw inzet.

Namens het bestuur van de Stichting Werkgroep Toegankelijkheid Opsterland,

Sytske de Vos, waarnemend voorzitter.


Bestuurssamenstelling in 2018

Bestuurslid:                                                             Functie:        

Jeanet Nijenhuis, Ureterp                                         voorzitter tot april, daarna bestuurslid

Sytske de Vos, Beetsterzwaag                                 waarnemend voorzitter vanaf april                 

Klaas Bood, Gorredijk                                               penningmeester                    

Tjitske Zuidema, Lippenhuizen                                  secretaris

Jan Koopman, Lippenhuizen                                     bestuurslid                  

Trijntje Hoekstra, Beetsterzwaag                              bestuurslid

Hans de Vries, Gorredijk                                           bestuurslid

Doety Weima, Ureterp                                              bestuurslid, vanaf oktober


Wij geloven in een samenleving waarin iedereen tot zijn recht komt. Iedereen moet overal de kans krijgen om naar vermogen mee te doen.

Toegankelijkheid is een kwestie van mentaliteit. Daar willen we een ieder van bewust maken.Activiteiten in 2018

Bestuurssamenstelling

Er hebben in 2018 enkele bestuurswisselingen plaatsgevonden. Maar gelukkig vinden we elke keer weer mensen die zich willen inzetten voor de toegankelijkheid voor iedereen in de gemeente.

Contacten gemeente

Ook in 2018 hebben wij subsidie ontvangen van de gemeente Opsterland

In het jaarlijkse overleg met wethouder Wietze Kooistra, Jan Dijkstra (wegbeheer), Annette Nieuwland          (vervangend contactpersoon) en de werkgroepleden zijn de volgende zaken besproken;

 • Opsterland: fietspaaltjes, bushaltes
 • Beetsterzwaag: pad langs tennisbaan, pad naar Bûkehiem, Vlaslaan e.o., klaphekjes bossen, rolstoelpad
 • Gorredijk: brievenbus en gehandicaptenparkeerplaats Stationsweg, gehandicaptenparkeerplaats Poiesz, Multifunctioneel Centrum, parkeerplaats Burgemeester Selhorststrjitte
 • Ureterp: schelpenpaadjes, straat de Kûlens
 • Bakkeveen: rolstoelpad
 • Divers: website, publiciteit, toezicht BOA’s, klachtenlijn gemeente

Onderzoek toegankelijkheid openbare ruimtes en gebouwen

 • Ontwikkeling toegankelijkheid bos te Beetsterzwaag; Een mooie wandelroute door het bos van Beetsterzwaag is niet toegankelijk voor rolstoelers. Er staan klaphekjes die te zwaar zijn om te openen. Omdat verschillende partijen/eigenaren hierbij betrokken moeten zijn gaat de afhandeling hiervan tergend langzaam. Dit onderwerp stond ook in 2018 op de agenda en ook 2019 zullen we hier nog mee bezig zijn.
 • Meerdere gehandicaptenparkeerplaatsen in de Gemeente Opsterland zijn gemeten en de bevindingen zijn teruggekoppeld naar de gemeente. De gemeente heeft positief gereageerd.
 • In maart waren er gemeenteraadsverkiezingen. Helaas waren niet alle stembureaus goed toegankelijk voor mensen met een beperking. Het ging onder anderen om de volgende stembureaus:
  • Dorpshuis Beetsterzwaag; er was een loep aanwezig, in 1 stemhokje was een lager schrijfblad, er was echter geen gehandicaptenparkeerplaats
  • Lyclamahuis, Beetsterzwaag; de deuren stonden open en daardoor was dit stembureau toegankelijk, later op de dag waren de deuren gesloten.
  • Kerk Mouneleane Ureterp; was ook niet goed toegankelijk
  • Bij de Skans in Gorredijk werd niet gebruik gemaakt van de ingang met de elektrische deuren.
  • We zijn benaderd door Wandelnet; wandelnet wil de belangen behartigen voor alle voetgangers/wandelaars. Daartoe gaan ze voor het ROF (regionaal overleg verkeersveiligheid Fryslân) een aantal buurtschouwen organiseren. Met een buurtschouw inventariseren ze lastige situaties voor voetgangers in een wijk, dorp of buurt. Ze hebben de werkgroep gevraagd om in gemeente Opsterland samen een buurtschouw uit te voeren. De resultaten van de schouw zullen worden aangeboden aan de wethouder/ verkeersambtenaar van de gemeente. De Werkgroep heeft hier positief op gereageerd en we hebben aangegeven dat we graag zouden willen dat de buurtschouw uitgevoerd wordt in Ureterp, dit ook gezien onze ervaringen tijdens de gele kaartenactie

Gele kaartenactie in mei 2018

Op 23 mei heeft de werkgroep een gele kaartenactie gehouden in Ureterp. Op het Lijteplein hebben we een kleine stand ingericht met informatie over de werkgroep. Ook zijn de werkgroepleden het dorp in gegaan om geparkeerde auto´s en fietsers die de doorgang blokkeren voor mensen in een rolstoel, scootmobiel of een rollator hierop aan te spreken door middel van een gele kaart. Tijdens het uitdelen zijn enkele werkgroepleden aangesproken door oudere bewoners die veel klachten hadden over op- en afritten. We hebben hier verslag van gemaakt en zullen dit met de gemeente bespreken.

Week van Toegankelijkheid oktober 2018

We willen in 2018/2019 alle mindervalidentoiletten in de gemeente inventariseren.

We hebben in deze week een gezamenlijke start gemaakt met het onderzoeken van de mindervalidentoiletten in Gorredijk. We hebben toiletten in kaart gebracht, niet alle toiletten waren even goed toegankelijk. Bij sommige toiletten moest je eerst een (zware) plant verschuiven om binnen te komen. Bij een ander toilet hing wel een rood koord voor noodsituaties maar het bleek nergens op aangesloten te zijn! Van elk toilet wordt een verslag gemaakt van situatiebeschrijving + tips voor verbetering, dit wordt naar de desbetreffende ondernemers gestuurd. Ook bij de Skans hebben we de toiletten geïnventariseerd, zij hebben daarna contact met de werkgroep gezocht en zijn inmiddels al begonnen met verbeteringen!

Ook willen we in alle andere dorpen gaan onderzoeken hoe het gesteld is met de mindervalidentoiletten. We zijn nog aan het onderzoeken hoe de aanwezigheid van de mindervalidentoiletten bekend kunnen maken aan een groter publiek. Er zijn diverse apps op de markt die we hiervoor zouden kunnen gebruiken, met name de app “Hoge nood” spreekt ons wel aan.

Uit onze inventarisatie is nu al gebleken dat een aantal huisartsenpraktijken geen mindervalidentoiletten hebben! We hebben de gemeente gevraagd om hier ook op te letten bij het afgeven van een bouwvergunning.

Public relations/Externe contacten

 • Het jaarverslag van 2017 is op ruime schaal verspreid in de gemeente Opsterland en eveneens verzonden aan de andere werkgroepen Toegankelijkheid in de provincie.
 • Website aangevuld en onderhouden. We zijn nog in gesprek met de gemeente om onze website te koppelen aan de gemeentelijke website om de informatie over toegankelijkheid die op onze website staat beter zichtbaar te maken
 • Persberichten gemaakt i.v.m. de gele kaartenactie in mei en de actie tijdens de week van toegankelijkheid in oktober.
 • Begin 2018 heeft Kansplus contact gezocht met de werkgroep om te kijken op welke manier we zouden kunnen samenwerken. Kansplus is een belangenvereniging voor ouders en verwanten voor mensen met een verstandelijke beperking. Op provinciaal niveau is er regelmatig overleg met de verschillende gemeentes. Maar Kansplus is ook aan het onderzoeken hoe er in de verschillende aandacht wordt gegeven aan toegankelijkheid in de breedste zin van het woord en hoe er samengewerkt kan worden. 
 • De werkgroep heeft inmiddels een facebookpagina. Op deze pagina krijgen we ook al vragen binnen omtrent de toegankelijkheid!


 

Plannen voor 2019

Bestuur

 • We zijn bezig om onze huidige folder te upgraden

Activiteiten

 • Inventarisatie toegankelijke toiletten mindervaliden + adviseren hoe de toiletten aan te passen
 • Inventarisatie knelpunten in alle dorpen van de gemeente Opsterland.
 • Aandacht voor de toegankelijkheid van de stembureaus bij de provinciale verkiezingen in maart
 • Gele kaartenactie in mei.
 • Een ludieke actie tijdens de Week van Toegankelijkheid
 • Website onderhouden en aanvullen.
 • Overleg externe organisaties
 • Contacten onderhouden met politieke partijen.
 • Gevraagd en ongevraagd adviseren bij bestaande gebouwen of nieuwbouw en verbouw.
 • Tweemaandelijkse vergadering.