Jaarverslag 2017

 

  logo

  

 JAARVERSLAG 2017

      WERKGROEP TOEGANKELIJKHEID OPSTERLAND  

 

  ROLSTOEL VOOR INGANG STOEP

Jaarverslag 2017.

Aan burgemeester en wethouders, gemeenteraad en gemeentebedrijf van de gemeente Opsterland, politieke partijen, besturen van Plaatselijke Belangen, werkgroepen Toegankelijkheid in Friesland, Stichting Timpaan Gorredijk, Stichting Partoer in Leeuwarden, de besturen van de Ouderenbonden en Bibliotheken in Opsterland en andere belangstellenden. 

In dit verslag vindt u een overzicht van de werkzaamheden van de Werkgroep Toegankelijkheid Opsterland over het jaar 2017. Ook is de planning opgenomen voor het jaar 2018.  

Voor vragen of suggesties kunt u ons bereiken via:  

Werkgroep Toegankelijkheid Opsterland  

secretaris: Tjitske Zuidema, Feestlan 11, 8408 JK Lippenhuizen  

Tel. 06-23128408  

E-mail: secretariaat.wto@hotmail.com; website: www.wtopsterland.nl  

  

Met vriendelijke groet,  

namens de Werkgroep Toegankelijkheid Opsterland,  

Tjitske Zuidema, secretaris.  

 

  diverse beperkingen

Voorwoord.

In de huidige participatiesamenleving wordt er van iedereen verwacht zelf meer te gaan doen. Dit geldt dus ook voor ouderen en mensen met een fysieke beperking en ook voor mensen met een visuele en/of auditieve beperking en voor kleine en lange mensen. En voor mensen die gebruik maken van een (elektrische) rolstoel, scootmobiel, rollator, driewielfiets, wandelstok, kinderwagen.   

De werkgroepleden zijn allemaal vrijwilligers, die zich inzetten voor toegankelijke openbare gebouwen (zoals winkels, horecagelegenheden, e.a.) en een beter toegankelijke woonomgeving (zoals fietspaden en trottoirs e.a.) in de gemeente Opsterland. In 2017 zaten er negen personen in het bestuur. Door het vertrek van twee mensen, zijn we op zoek naar twee nieuwe bestuursleden.  

Daarnaast is er in bijna elk dorp een contactpersoon, die ook een bijdrage levert aan onze doelstelling. Het blijkt namelijk steeds weer dat er voor de Bereikbaarheid, Toegankelijkheid en Bruikbaarheid van openbare gebouwen en de woonomgeving nog heel veel verbeterd kan worden. Omdat onze werkgroep ondervertegenwoordigd is in de dorpen van Opsterland, is het wenselijk om ter plekke een contactpersoon te hebben. Deze kan ons dan knelpunten op het gebied van Toegankelijkheid in zijn of haar dorp doorgeven. En daarnaast zou hij of zij kunnen helpen bij het onderzoeken en rapporteren van deze knelpunten.  

Alleen voor gemaakte onkosten zijn financiën nodig. We zijn blij dat we hiervoor een financiële bijdrage ontvingen van de gemeente Opsterland. Onze hartelijke dank hiervoor. In 2018 ontvangen we weer een financiële bijdrage, zodat we verder aan onze doelstelling kunnen werken.  

Tot slot wil ik bestuursleden, contactpersonen en anderen bedanken voor hun inzet, ondersteuning en bijdrage om een toegankelijker Opsterland voor iedereen, met name voor mensen met een fysieke beperking en ouderen proberen te realiseren. Ik reken ook in 2018 weer op uw inzet.  

Namens het bestuur van de Werkgroep Toegankelijkheid Opsterland,  

Sytske de Vos, waarnemend voorzitter.  

 

 Bestuurssamenstelling in 2017.   

Bestuurslid  Woonplaats Functie 
Trijntje Hoekstra  Beetsterzwaag  bestuurslid 
Klaas Bood Gorredijk penningmeester
Sytske de Vos Beetsterzwaag

waarnemend voorzitter tot juni

vanaf juni bestuurslid

Sjoukje van den Bosch Gorredijk bestuurslid tot augustus
Ans Bandsma Gorredijk bestuurslid tot februari
Hans de Vries Gorredijk bestuurslid
Jan Koopman Lippenhuizen bestuurslid
Jeanet Nijenhuis Ureterp voorzitter vanaf juni
Tjitske Zuidema Lippenhuizen secretaris
Diderik van Loef Nij Beets vanaf april bestuurslid

 

Wij geloven in een samenleving waarin iedereen tot zijn recht komt. Iedereen moet overal de kans krijgen om naar vermogen mee te doen.  

Toegankelijkheid is een kwestie van mentaliteit. Daar willen we een ieder van bewust maken.  

 

Activiteiten in 2017  

Contacten gemeente  

In het jaarlijkse overleg met wethouder Wietze Kooistra, Jan Dijkstra (wegbeheer), Afke Bouma (contactpersoon) en de werkgroepleden in mei 2017 zijn de volgende zaken besproken;  

 • Opsterland: fietspaaltjes, bushaltes  

 • Beetsterzwaag: pad langs tennisbaan, pad naar Bûkehiem, Vlaslaan e.o., klaphekjes bossen, rolstoelpad  

 • Gorredijk: brievenbus en gehandicaptenparkeerplaats Stationsweg, gehandicaptenparkeerplaats Poiesz, Multifunctioneel Centrum, parkeerplaats Burgemeester Selhorststrjitte  

 • Ureterp: schelpenpaadjes, straat de Kûlens  

 • Bakkeveen: rolstoelpad  

 • Divers: website, publiciteit, toezicht BOA’s, klachtenlijn gemeente  

Woonvisie van de gemeente 

De werkgroep heeft hierop gereageerd  

Bijeenkomst MFA Gorredijk 

Er zijn 2 werkgroepleden naar de informatiemiddag geweest. We zijn (nog) niet betrokken bij verdere plannen  

Bushaltes

Een bestuurslid heeft in 2016 heeft alle 200 (!) bushaltes geïnventariseerd en heeft van alle bushaltes een foto gemaakt + de waardering goed-redelijk-slecht toegevoegd. De foto’s zijn in 2017 terecht gekomen bij de desbetreffende ambtenaar, deze zal de “slechte bushaltes” aanpakken. Veel bushaltes zijn in principe wel toegankelijk maar door het slechte onderhoud (onkruid!!) komt de toegankelijkheid in het geding. Tot nu toe (februari 2018) is de situatie nog niet verbeterd.  

Bezoek raadslid

Johan Sieswerda, raadslid Opsterlanders, heeft in december een vergadering bijgewoond. Wij stelden dit zeer op prijs en vonden het zeer zinvol en inspirerend. Het maakt dat wij zullen nadenken over hoe we onze contacten met de politieke partijen kunnen verdiepen.  

Onderzoek toegankelijkheid openbare ruimtes en gebouwen  

 • Onderzoek Brede school Loevestein in Gorredijk; zij vinden het echter niet nodig dat we daar komen kijken naar de toegankelijkheid. Volgens hun is het gebouw voldoende toegankelijk.  

 • Zwembad te Gorredijk; de werkgroep heeft hier gekeken naar de toegankelijkheid en er een verslag van gemaakt. De afhandeling hiervan moet nog gebeuren.  

 • Ontwikkeling toegankelijkheid bos te Beetsterzwaag; Een mooie wandelroute door het bos van Beetsterzwaag is niet toegankelijk voor rolstoelers. Er staan klaphekjes die te zwaar zijn om te openen. Omdat verschillende partijen/eigenaren hierbij betrokken moeten zijn gaat de afhandeling hiervan tergend langzaam.  

 • Meerdere gehandicaptenparkeerplaatsen in de Gemeente Opsterland zijn gemeten en de bevindingen zijn teruggekoppeld naar de gemeente. De gemeente heeft positief gereageerd.  

 • Dorpskerk Beetsterzwaag; De werkgroep heeft de dorpskerk in Beetsterzwaag onderzocht op toegankelijkheid. Hier is een rapport van gemaakt en dat is overhandigd aan de kerk. Terugkoppeling moet nog plaats vinden.  

 • MFA Lippenhuizen; we hebben de bouwtekeningen bekeken van het nieuw te bouwen Multifunctioneel Centrum. De tekeningen zagen er prima uit; het wordt een gebouw dat goed toegankelijk zal zijn.  

 • Hondenspeelplaats Ureterp; er is aan de werkgroep gevraagd om advies te geven over de toegankelijkheid voor iedereen, met name voor ouderen en mindervaliden. 2 Werkgroepleden zijn hiernaartoe geweest. Ze hebben informatie gegeven over de toegankelijkheid en ideeën aan de hand gedaan over o.a. toegang (hekken), paden, bruggetjes enz. De betrokkenheid van ons is met het geven van het advies eerst afgerond.  

Gele kaartenactie in mei 2017

Er zijn ongeveer 25 kaarten uitgedeeld aan automobilisten die zo geparkeerd stonden zodat er geen rolstoeler (én ook geen scootmobiel/kinderwagen/rollator!) langs kon. In de meeste gevallen waren het werkbusjes die in de weg stonden. Wanneer de bestuurder hierop aangesproken werd bleek dat hij zich niet bewust was van het probleem dat dit opleverde.  

Week van Toegankelijkheid 

In deze week hebben we bewoners, ondernemers, ambtenaren en de politieke partijen uitgenodigd om een route met een simulatiebril en een taststok te lopen. Op deze manier konden ze ervaren hoe het is om als persoon met een visuele beperking door de Hoofdstraat van Beetsterzwaag te lopen en welke obstakels je tegen kunt komen. Ook wethouder Kooistra heeft ervaren hoe het is om als slechtziende persoon te lopen. Naderhand hebben we de ledenvergadering van de ondernemers in Beetsterzwaag bijgewoond om tips te geven hoe ze ervoor kunnen zorgen dat de straat toegankelijk is voor iedereen  

Brievenbussen/Post NL

We zijn op een vergadering van PostNL geweest waar besproken werd welke brievenbussen zullen verdwijnen en welke zullen blijven. Op verzoek van Post NL hebben we een onderzoek gedaan naar de aanwezige brievenbussen in de verschillende dorpen. Het blijkt dat een aantal brievenbussen goed te gebruiken zijn voor rolstoelers, een aantal brievenbussen echter niet. We hebben onze bevindingen naar Post NL gestuurd. Post NL heeft hier weer op gereageerd. Een aantal brievenbussen verdwijnen gezien de nieuwe regelgeving. Het beleid betreffende verlagen van de brievenbussen is nog in de maak.  

Public relations/Externe contacten

 • Het jaarverslag van 2016 is op ruime schaal verspreid in de gemeente Opsterland en eveneens verzonden aan de andere werkgroepen Toegankelijkheid in de provincie.  

 • Website aangevuld en onderhouden. We zijn nog in gesprek met de gemeente om onze website te koppelen aan de gemeentelijke website om de informatie over toegankelijkheid die op onze website staat beter zichtbaar te maken  

 • Persberichten gemaakt i.v.m. de gele kaartenactie in mei en de actie tijdens de week van toegankelijkheid in oktober. Er was er veel aandacht van de Sa! voor onze actie in de week van toegankelijkheid waarvoor onze hartelijke dank  

      

Plannen voor 2018

  

Bestuur

 • We zijn nog op zoek naar nieuwe bestuursleden  

 • We zijn bezig om onze huidige folder te upgraden  

Activiteiten

 • Inventarisatie knelpunten in alle dorpen van de gemeente Opsterland.  

 • Aandacht voor de toegankelijkheid van de stembureaus bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart  

 • (Nieuwe) raadsleden informeren over de werkgroep en het belang van een voor iedereen toegankelijke samenleving  

 • Gele kaartenactie in mei  

 • Een ludieke actie tijdens de Week van Toegankelijkheid  

 • Website onderhouden en aanvullen  

 • Vervolg aandacht voor toegankelijkheid bushaltes van Opsterland binnen de gemeente in overleg met de gemeente Opsterland  

 • Overleg externe organisaties  

 • Contacten onderhouden met politieke partijen  

 • Gevraagd en ongevraagd adviseren bij bestaande gebouwen of nieuwbouw en verbouw

  Het bezoeken van bedrijf/leverancier van hulpmiddelen m.b.t. toegankelijkheid  

 • Tweemaandelijkse vergadering