JAARVERSLAG 2016.


Aan burgemeester en wethouders, gemeenteraad en gemeentebedrijf van de gemeente Opsterland, politieke partijen, besturen van Plaatselijke Belangen, werkgroepen Toegankelijkheid in Friesland, Stichting Timpaan Beetsterzwaag, Stichting Partoer in Leeuwarden, de besturen van de Ouderenbonden en Bibliotheken in Opsterland.

In dit verslag vindt u een overzicht van de werkzaamheden van de Werkgroep Toegankelijkheid Opsterland over het jaar 2016. Ook is de planning opgenomen voor het jaar 2017.


Voor vragen of suggesties kunt u ons bereiken via:


Stichting Werkgroep Toegankelijkheid Opsterland
secretaris Trijntje Hoekstra
Lycklama á Nijeholtlaan 2
9244 EG Beetsterzwaag
tel. 0512-381964
e-mail: secretariaat.wto@hotmail.com
website: www.wtopsterland.nl

 

Inhoud.

JAARVERSLAG 2016

INHOUD

VOORWOORD

BESTUURSSAMENSTELLING 2016

ACTIVITEITEN 2016

PLANNEN 2017

 

Voorwoord.

Het jaar 2016 is voor de Werkgroep Toegankelijkheid Opsterland een roerig en tegelijk een feestelijk jaar geweest.

Wat is er dan mooier om te beginnen met het feestelijke. Dit jaar is de Werkgroep Toegankelijkheid Opsterland gezamenlijk naar Wildlands in Emmen geweest. Dit naar aanleiding van het 20-jarig bestaan van de werkgroep. Een uitstapje waar iedereen van genoten heeft. Zelfs in Wildlands waren de aanwezigen bezig met de toegankelijkheid. Ook in Wildlands is echt nog niet alles toegankelijk voor gehandicapten. Drie dames in rolstoel en scootmobiel konden niet in alle attracties helaas. Toch jammer als je nagaat dat dit park in 2016 geopend is.

Het is ook een roerig jaar geweest voor de werkgroep. Lute Kobes neemt na 20 jaar afscheid van de Werkgroep Toegankelijkheid Opsterland. Wij bedanken de heer Kobes voor de inzet voor de Werkgroep. Wij gaan zijn vrolijkheid, expertise, rust en de lekkere koekjes missen.

De voorzitter Anneke van der Veen neemt ook afscheid dit jaar. Zij heeft een nieuwe baan.

Maar er is ook veel goed nieuws; zo hebben wij nu bijna in elk dorp een contactpersoon die de ogen en oren is voor de Werkgroep Toegankelijkheid Opsterland en er zijn nieuwe bestuursleden aangenomen. Vers bloed brengt veel goede nieuwe ideeën binnen, dit zal in de komende jaren zeker zichtbaar worden.

De samenwerking met de gemeente Opsterland verliep de laatste twee jaar stroef. Veranderingen binnen het gemeentelijk personeel en taken maakte dat de contacten met de Stichting op een laag pitje werden gezet. Wij als Werkgroep Toegankelijkheid Opsterland hopen nu dan ook na een goed gesprek met de wethouder dat de contacten weer verbeterd worden. De gemeente Opsterland is zich ook zeer bewust van het nut van de werkgroep.

Voor de gemaakte onkosten zijn financiën nodig. We zijn blij dat we hiervoor een financiële bijdrage ontvingen van de gemeente Opsterland. Onze hartelijke dank hiervoor. Ook in 2017 ontvangen wij weer een financiële bijdrage, zodat we verder aan onze doelstelling kunnen werken.

In de komende jaren hopen wij wederom een bijdrage te leveren aan een goede toegankelijkheid voor iedereen. Steeds meer ouderen en gehandicapten blijven langer thuis wonen. Er worden steeds meer aanpassingen verwacht in onze samenleving. Zo moeten nu alle openbare gelegenheden rolstoeltoegankelijk zijn. Maar zo als u zult weten is dit lang nog niet overal op orde helaas. Er blijft genoeg werk aan de winkel en de Werkgroep Toegankelijkheid Opsterland zet zich hier dan ook voor 100% in.

Tot slot wil ik de bestuursleden, contactpersoon en anderen bedanken voor hun inzet, ondersteuning en bijdrage om een toegankelijker Opsterland voor mensen met een fysieke beperking en ouderen proberen te realiseren.

Wij rekenen ook in 2017 weer op uw inzet.

Namens het bestuur van de Stichting Werkgroep Toegankelijkheid Opsterland,

Anneke van der Veen, voorzitter.

 

Bestuurssamenstelling in 2016.


Anneke van der Veen, Tijnje, voorzitter (tot 01-01-2017)

Trijntje Hoekstra, Beetsterzwaag, secretaris

Klaas Bood, Gorredijk, penningmeester

Lute Kobes, Ureterp, bestuurslid (tot 01-01-2017)

Sytske de Vos, Beetsterzwaag, bestuurslid

Sjoukje van den Bosch, Gorredijk, bestuurslid

Ans Bandsma, Gorredijk,  bestuurslid

Hans de Vries, Gorredijk bestuurslid

Jan Koopman, Lippenhuizen, bestuurslid

Jeanet Nijenhuis, Ureterp, bestuurslid

Tjitske Zuidema, Lippenhuizen, bestuurslid.


De doelstelling van de Stichting Werkgroep Toegankelijkheid Opsterland is gericht op integratie, participatie en emancipatie van de oudere en gehandicapte mens:

A. Signaleren, bevorderen en/of verbeteren van de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van alle voor het publiek bestemde gebouwen en accommodaties, met name voor ouderen en gehandicapten.

B. Bevorderen dat ouderen en gehandicapten zich binnen hun mogelijkheden, zonder belemmeringen, op straat kunnen begeven.

 

Activiteiten in 2016:

Huishoudelijke activiteiten.

In het jaar 2016 is duidelijk geworden dat de gemeente Opsterland doorgaat met het subsidiëren van de activiteiten van de Werkgroep Toegankelijkheid Opsterland.

De werkgroep is nu voltallig aan het eind van 2016. Binnen de dorpen van Opsterland is het de Werkgroep Toegankelijkheid Opsterland gelukt een aantal nieuwe contactpersonen aan te trekken. Maar wij missen nog contactpersonen in enkele dorpen.

In het jaarlijkse overleg met wethouder Wietze Kooistra, Jan Dijkstra (wegbeheer), Gonnie Wijnja en de werkgroepleden in september 2016 zijn afspraken gemaakt voor vervolg contact. Jaarlijks één overleg met wethouder Wietze Kooistra, Jan Dijkstra en Gonnie Wijnja en de werkgroep. Gonnie Wijnja was in 2016 onze contactpersoon bij de gemeente. Zij communiceerde binnen de gemeente de zaken van de werkgroep naar de betreffende wethouder of personeelslid.

Onderzoek en/of advisering.

 1. Burgemeester Harmsma School te Gorredijk; met positieve reactie.

 2. Museum Opsterland te Gorredijk; met blijdschap mogen we vertellen dat er een lift is voor invaliden.

 3. Openluchtmuseum `t Damhûs te Nijbeets; helaas niet positief gereageerd op de adviezen tot nu toe.

 4. Alle bushaltes binnen de gemeente Opsterland zijn bezocht en er zijn foto`s gemaakt. Het contact met de gemeente hierover loopt nog.

 5. Werven bestuursleden en mensen die hand- en spandiensten voor de WTO willen doen; met succes.

 6. Dorpshuis te Terwispel; Dit rapport is eind 2015 verzonden naar de voorzitter van het dorpshuis; helaas geen reactie terug.

 7. Zwembad te Gorredijk; De afwikkelingen lopen nog.

 8. Ontwikkeling toegankelijkheid bos te Beetsterzwaag; loopt nog.

 9. Meerdere gehandicaptenparkeerplaatsen in de Gemeente Opsterland zijn gemeten. De gemeente heeft positief gereageerd.

 10. Overleg met de Cornelia Stichting betreffende de bankjes in het park die niet bruikbaar waren voor gehandicapten; is goed ontvangen.

 11. Gele kaartenactie in mei 2016.

 12. Bijeenkomsten bijgewoond naar aanleiding van bezuiniging en omgevingsvisie van de gemeente Opsterland en advies gegeven.

 13. Advies gegeven aan de gemeente Opsterland voor meer aandacht voor ruimere mobiliteit voor blinden en slechtzienden.

 14. Schriftelijk advies gegeven aan architecten.

 15. Uitstapje naar aanleiding 20 jarig bestaan van de Werkgroep Toegankelijkheid Opsterland.

Public relations/Externe contacten.

 1. Het jaarverslag van 2015 is op ruime schaal verspreid in de gemeente Opsterland en eveneens verzonden aan de andere werkgroepen Toegankelijkheid in de provincie.

 2. De bestuursleden hebben de nieuwjaarsreceptie niet bezocht, deze werd wegens weersomstandigheden afgelast.

 3. Schriftelijk en mondeling informatie verstrekt aan o.a. verenigingen van plaatselijk belangen en huisartsen.

 4. Website aangevuld en onderhouden.

 5. Persberichten gemaakt.

 6. In alle dorpen van Opsterland een advertentie gezet voor het werven van bestuursleden en vrijwilligers in de dorpen.

 7. Intensieve werving gedaan binnen de dorpen voor contactpersonen.

 8. Bezoek van de bijeenkomst in het museum Opsterland, opening nieuwe lift.

   

Activiteiten in 2017.

Beleid.

Het waarborgen van de continuïteit van de Werkgroep Toegankelijkheid Opsterland zal evenals in voorgaande jaren op de agenda van 2017 staan.

Bestuur.

Er loopt nog een werving t.a.v. bestuursleden. Eind 2016 nemen twee bestuursleden afscheid. In 2017 zal Sytske de Vos tijdelijk voorzitter worden in samenwerking met Jeanet Nijenhuis, die het stokje van Anneke van der Veen gaat overnemen.

 1. Aantrekken vrijwilligers voor hand -en spandiensten en contactpersonen in de dorpen.

 2. Inventarisatie knelpunten in alle dorpen van de gemeente Opsterland.

 3. Bereikbaarheid, Toegankelijkheid en Bruikbaarheids onderzoeken voortzetten

 4. Gele kaartenactie in mei.

 5. Overleg externe organisaties

 6. Contacten onderhouden met politieke partijen.

 7. Website onderhouden en aanvullen.

 8. Incidentele advisering bij bestaande gebouwen of nieuwbouw en verbouw.

 9. Vervolg aandacht voor toegankelijkheid bushaltes van Opsterland binnen de gemeente in overleg met de gemeente Opsterland.

 10. Tweemaandelijkse vergadering.